284, § 2. Can. The western Latin Church is governed by its own particular code of canons, the 1983 Codex Iuris Canonici. 41 - Christifideles cuiusvis Ecclesiae sui iuris, etiam Ecclesiae latinae, qui ratione officii, ministerii vel muneris frequentes cum christifidelibus alterius Ecclesiae sui iuris relationes habent, in cognitione et cultu ritus eiusdem Ecclesiae accurate pro gravitate officii, ministerii vel muneris, quod implent, instituantur. Episcopus coadiutor vices gerit Episcopi eparchialis absentis vel impediti; nominari debet Protosyncellus et ei prae aliis Episcopus eparchialis committat ea, quae ex iure mandatum speciale requirunt. Quae episcopalia iura et functiones Episcopus coadiutor et Episcopus auxiliaris possunt et volunt exercere, Episcopus eparchialis habitualiter aliis ne committat. Oeconomus eparchialis sede eparchiali vacante officium suum impleat sub auctoritate Administratoris eparchiae; ad oeconomum eparchialem devolvitur administratio bonorum ecclesiasticorum, quae ob sedis eparchialis vacationem administratorem non habent, nisi Patriarcha aut collegium consultorum eparchialium aliter providerunt. § 2. Can. § 2. 198 - Divinam Liturgiam pro populo eparchiae sibi concreditae Episcopus eparchialis frequenter celebret; diebus vero iure particulari propriae Ecclesiae sui iuris praescriptis celebrare debet. § 2. Can. Can. 7 - § 1. Can. Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (CCEO) - Ostkirchlich. 188 - § 1. 130 - § 1. § 2. Can. 73 - Electio, si electus est saltem Episcopus legitime proclamatus, statim a praeside vel, si praeses est electus, ab Episcopo ordinatione episcopali seniore totius Synodi Episcoporum Ecclesiae patriarchalis nomine formula modoque in propria Ecclesia patriarchali receptis intimanda est electo; si vero electus nondum est Episcopus legitime proclamatus, secreto servato ab omnibus, qui quomodolibet electionis exitum noverunt, etiam erga electum, Synodus Episcoporum Ecclesiae patriarchalis suspenditur et intimatio fiat, si omnia canonibus ad proclamationem episcopalem requisita peracta sunt. § 3. § 3. Can. Transmigratio clerici in aliam eparchiam retenta ascriptione fit ad tempus determinatum, etiam pluries renovandum, per conventionem scripto factam inter utrosque Episcopos eparchiales, qua iura et obligationes clerici vel partium stabiliantur. § 4. Speciali modo curet Episcopus eparchialis, ut omnes christifideles suae curae commissi unitatem inter christianos foveant secundum principia ab Ecclesia approbata. Pro scientia, competentia et praestantia, quibus pollent, ipsis ius est, immo et aliquando obligatio, ut sententiam suam de his, quae ad bonum Ecclesiae pertinent, Ecclesiae Pastoribus manifestent eamque, salva integritate fidei et morum ac reverentia erga eosdem Pastores attentisque utilitate communi et personarum dignitate, ceteris christifidelibus notam faciant. The term sui iuris is an innovation of CCEO (Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium - Code of Canons of the Oriental Churches) and denotes the relative autonomy of the Oriental Catholic Churches. 220 - Circa sedes eparchiales vacantes intra fines territorii Ecclesiae patriarchalis sitas praeter cann. § 3. Can. Can. codex canonum ecclesiarum orientalium . Can. 92 - § 1. § 3. 97 - Patriarcha diligenter vigilare debet rectae administrationi omnium bonorum ecclesiasticorum firma primaria singulorum Episcoporum eparchialium obligatione, de qua in can. Ceteri Episcopi eparchiales singulis quinquenniis per se vel, si legitime sunt impediti, per alium visitationem ad Urbem peragere debent; si vero de Episcopis alicuius Ecclesiae patriarchalis agitur, optandum est, ut visitatio saltem aliquoties una cum Patriarcha fiat. § 2. 124 - Commissio liturgica, quae in omni Ecclesia patriarchali haberi debet, ceteraeque commissiones pro Ecclesiis sui iuris praescriptae a Patriarcha eriguntur, ex personis a Patriarcha nominatis constituuntur necnon normis ab ipso statutis reguntur, nisi aliter iure cavetur. Can. Firmo iure et obligatione proprium ritum ubique servandi laici ius habent actuose in celebrationibus liturgicis cuiuscumque Ecclesiae sui iuris participandi secundum praescripta librorum liturgicorum. Ius nominandi parochos competit soli Episcopo eparchiali, qui eos libere nominat. 269 - § 1. Can. caput ii. Leges a Synodo Episcoporum Ecclesiae patriarchalis latae et a Patriarcha promulgatae, si leges liturgicae sunt ubique terrarum vigent; si vero leges disciplinares sunt vel si de ceteris decisionibus Synodi agitur, vim iuris habent intra fines territorii Ecclesiae patriarchalis. Can. 302 - § 1. m. der ApK Sacri Canones promulgierte Gesetzbuch der kath. Can. Can. Can. 342 - § 1. 401 - Laicorum imprimis est ex vocatione propria res temporales gerendo et secundum Deum ordinando Regnum Dei quaerere ideoque in vita privata, familiari et politico-sociali testes Christo esse ac ipsum aliis manifestare, leges iustas in societate propugnare atque fide, spe et caritate fulgentes fermenti instar ad mundi sanctificationem conferre. Can. 376 - Vita communis inter clericos caelibes laudanda, quatenus fieri potest, foveatur, ut ipsi in vita spirituali et intellectuali colenda mutuo adiuventur et aptius in ministerio cooperari possint. Ratione sacrae ordinationis clerici ex divina institutione a ceteris christifidelibus distinguuntur. The following Oriental Catholic churches are of this status: Belorussian Greek, Bulgarian Greek, Macedonian Greek, Greek Byzantine, Italo-Albanian, Byzantine Church of the Eparchy of Križvci, Albanian Byzantine, Russian Byzantine. 406 - Laici memores obligationis, de qua in can. § 3. Can. 336, § 2. Episcopus eparchialis, si opportunum iudicat, potest ad conventum eparchialem invitare alios quoque non exclusis personis aliarum Ecclesiarum sui iuris, quibus omnibus etiam ius suffragium ferendi concedere potest. Patriarcha proprio iure potest: 1° decreta ferre intra ambitum suae competentiae, quibus pressius determinantur modi in lege applicanda servandi aut legum observantia urgetur; 2° instructiones ad christifideles totius Ecclesiae, cui praeest, dirigere ad sanam doctrinam exponendam, pietatem fovendam, abusus corrigendos et exercitia, quae spirituale christifidelium bonum foveant, approbanda et commendanda; 3° litteras encyclicas toti Ecclesiae, cui praeest, dare circa quaestiones propriam Ecclesiam et ritum respicientes. Can. Episcopus eparchialis, cuius curae christifideles alterius Ecclesiae sui iuris commissi sunt, gravi obligatione tenetur omnia providendi, ut hi christifideles propriae Ecclesiae ritum retineant eumque colant ac pro viribus observent et cum auctoritate superiore eiusdem Ecclesiae relationes foveant. Can. 2266459. Cursus philosophico - theologici initium sumant introductione in mysterium Christi et oeconomiam salutis nec concludantur, quin ostendatur ratione habita ordinis seu hierarchiae veritatum doctrinae catholicae omnium disciplinarum inter se relatio atque cohaerens compositio. Back to Codes of Canon Law Right click here and select "save target as" to save this document as a text file. Can. § 4. Can. 343 - Alumni, etsi in seminarium alterius Ecclesiae sui iuris vel plurium Ecclesiarum sui iuris commune admissi, proprio ritu instituantur reprobata contraria consuetudine. Pro administratione bonorum Ecclesiae patriarchalis Patriarcha de consensu Synodi permanentis nominet oeconomum patriarchalem ab oeconomo eparchiae Patriarchae distinctum, qui sit christifidelis in re oeconomica peritus et probitate praestans excluso vero ad validitatem eo, qui cum Patriarcha consanguinitate vel affinitate usque ad quartum gradum inclusive coniunctus est. Click here to load MARC record link to old catalogue. Can. Can. Can. The long codification process, started just before the opening 281 - § 1. Can. 186 - § 1. Can. Can. 65 - § 1. 307 - Hierarcha loci, si id opportunum censet, potest rectori ecclesiae praecipere, ut determinatas in ecclesia sibi commissa celebret functiones sacras, etiam paroeciales, necnon ut ecclesia pateat certis christifidelium coetibus. Can. Can. Patriarcha in omnibus, quae totam Ecclesiam, cui praeest, vel graviora negotia respiciunt, ne omittat audire Synodum permanentem vel Synodum Episcoporum Ecclesiae patriarchalis vel etiam conventum patriarchalem. Praeter cancellarium eiusque vices gerentem, qui ex officio suo notarii sunt, Patriarcha alios quoque notarios pro tota Ecclesia, cui praeest, nominare potest, quibus omnibus cann. 161 - Metropolita commemorandus est post Romanum Pontificem ab omnibus Episcopis ceterisqne clericis in Divina Liturgia et in laudibus divinis secundum praescripta librorum liturgicorum. Ordensrecht: Codex Iuris Canonici /Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium: Primetshofer, Bruno: Amazon.nl Selecteer uw cookievoorkeuren We gebruiken cookies en vergelijkbare tools om uw winkelervaring te verbeteren, onze services aan te bieden, te begrijpen hoe klanten onze services gebruiken zodat we verbeteringen kunnen aanbrengen, en om advertenties weer te geven. [Catholic Church. 924. § 3. § 2. 126 - § 1. Can. 60 - § 1. § 2. III DE CONSILIO PRESBYTERALI ET DE COLLEGIO CONSULTORUM EPARCHIALIUM. Can. 386 - § 1. 33 - Integrum est mulieri ad Ecclesiam sui iuris viri transire in matrimonio celebrando vel eo durante; matrimonio autem soluto libere potest ad pristinam Ecclesiam sui iuris redire. § 2. De Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (CCEO) of Wetboek van Canones van de Oosterse Kerken is het wetboek van canoniek recht van de Oosters-katholieke Kerken. 184, § 2 agat. § 2. Can. Vetitum est quemlibet alium praeter Synodi Episcoporum Ecclesiae patriarchalis membra electioni Patriarchae in aula interesse eis clericis exceptis, qui ad normam can. Can. Can. Other Aspects like archives, inventory, financial sources of curia; 384 - § 1. Ad licitum transitum vel transmigrationem requiruntur iustae causae, quales sunt Ecclesiae utilitas vel bonum ipsius clerici; licentia autem ne denegetur nisi exstantibus gravibus causis. 362 - § 1. § 2. § 3. Can. 395 - Clericus, qui statum clericalem ad normam iuris amittit, cum eo amittit iura statui clericali propria nec ullis iam tenetur obligationibus status clericalis firmo tamen can. Iusta de causa, clericus ex transmigratione revocari potest a proprio Episcopo eparchiali vel remitti ab Episcopo eparchiali hospite conventionibus initis necnon aequitate servatis. § 2. § 2. Religion 1 Language. ; Canon Law Society of America.] Can. Can. In exsequendo munere docendi parochus obligatione tenetur verbum Dei praedicandi omnibus christifidelibus, ut hi in fide, spe et caritate radicati in Christo crescant et communitas christiana illud testimonium caritatis reddat, quod Dominus commendavit; itemque institutione catechetica christifideles ad plenam mysterii salutis cognitionem ducendi unicuique aetati accommodatam; ad hanc institutionem tradendam non solum sodalium institutorum religiosorum vel societatum vitae communis ad instar religiosorum auxilium quaerat, sed etiam laicorum cooperationem. 8 - In plena communione cum Ecclesia catholica his in terris sunt illi baptizati, qui in eius compage visibili cum Christo iunguntur vinculis professionis fidei, sacramentorum et ecclesiastici regiminis. CODEX CANONUM ECCLESIARUM ORIENTALIUM AUCTORITATE IOANNIS PAULI PP. Episcopi eparchialis est normas statuere, quibus prospiciatur, ut parochi absentia durante curae paroeciae provideatur per sacerdotem debitis potestatibus et facultatibus praeditum. 14 - Omnes christifideles ius et obligationem habent allaborandi, ut divinum salutis nuntium ad omnes homines omnium temporum ac totius orbis magis magisque perveniat. Patriarcha in ecclesiis, quae christifidelibus Ecclesiae, cui praeest, destinatae sunt, et in celebrationibus liturgicis eiusdem Ecclesiae praecedit ceteros Patriarchas, etsi sunt Sedis titulo potiores vel promotione seniores. Exarchus extra fines territorii Ecclesiae patriarchalis constitutus a Patriarcha presbyteros idoneos expetere potest, qui curam pastoralem christifidelium in exarchia suscipiant; Patriarcha autem, quatenus fieri potest, petitioni Exarchi satisfaciat. 24 - § 1. Therefore, they still have their force, notwithstanding any prescriptions of the CCEO to the contrary. All organs of patriarchal church who collaborate in the administration of the Patriarchal church, including superior tribunal, moderator general of the administration of justice, a group of bishops for recourse, patriarchal procurator in Rome, Roman curial organs, curia of other patriarchal churches, etc. Item servatis praescriptis circa idoneitatem requisitam statutis habiles sunt ad mandatum docendi disciplinas sacras ab auctoritate competenti ecclesiastica recipiendum. Vicarii paroecialis iura et obligationes ex iure communi et particulari necnon ex litteris Episcopi eparchialis desumantur et sub auctoritate parochi exercenda sunt sed, nisi aliter expresse cavetur et excepta obligatione, de qua in can. Can. 169 - Consilium Hierarcharum curet, ut necessitatibus pastoralibus christifidelium provideatur, atque de eis potest statuere, quae ad fidei incrementum provehendum, ad actionem pastoralem communem fovendam, ad moderandos mores, ad proprium ritum necnon ad disciplinam ecclesiasticam communem servandam opportuna esse videntur. Si iidem desunt aut impediti sunt, ne eparchiae regimen assumant, collegii consultorum eparchialium est sacerdotem eligere, qui eparchiam regat. Can. In seminario maiore plenius excolitur, probatur atque confirmatur vocatio eorum, qui certis signis idonei iam aestimantur ad ministeria sacra stabiliter suscipienda. 306 - § 1. Collegio consultorum eparchialium praeest Episcopus eparchialis; sede eparchiali vacante vel impedita is, qui interim Episcopi eparchialis locum tenet aut, si constitutus non est, sacerdos in eodem collegio sacra ordinatione senior. Philosophica institutio eo tendat, ut formationem in scientiis humanis perficiat; quare, ratione habita sapientiae tum antiquae tum recentis aetatis sive universae familiae humanae sive praesertim propriae culturae, quaeratur imprimis patrimonium philosophicum perenniter validum. Das legistische Äquivalent für die lateinische Teilkirche ist der Codex Iuris Canonici . 80 - Patriarchae est: 1° Metropolitae iura exercere et obligationes implere in omnibus locis, ubi provinciae erectae non sunt; 2° neglegentiam Metropolitarum ad normam iuris supplere; 3° sede metropolitana vacante Metropolitae iura exercere et obligationes implere in tota provincia; 4° Metropolitam, qui oeconomum ad normam can. Can. § 2. In factionibus politicis atque in moderandis consociationibus syndicalibus activam partem ne habeant, nisi iudicio Episcopi eparchialis vel iure particulari ita ferente Patriarchae aut alterius auctoritatis iura Ecclesiae tuenda aut bonum commune promovendam id requirunt. Potestatem in universam Ecclesiam Collegium Episcoporum sollemni modo exercet in Concilio Oecumenico. The commissions: 69, 149 et 183, § 1, quaelibet sessio Synodi Episcoporum Ecclesiae patriarchalis canonica atque singulum scrutinium validum est, si maior pars Episcoporum, qui tenentur eidem Synodo interesse, praesens est. 430, dummodo accedat consensus scripto datus Episcopi eparchialis, cui clericus subditus est, vel, si de sodali instituti religiosi vel societatis vitae communis ad instar religiosorum agitur, eius Superioris maioris. Can. § 3. For a better understanding of the concept of church sui iuris see, Žužek. Can. 11 - Inter christifideles omnes ex eorum quidem in Christo regeneratione viget vera circa dignitatem et actionem aequalitas, qua cuncti secundum suam cuiusque condicionem et munus ad aedificationem Corporis Christi cooperantur. Patriarchal Finance Officer (administrator of the goods of Church); DE PAROECIIS, DE PAROCHIS ET DE VICARIIS PAROECIALIBUS. § 2. § 2. 391 - Integrum est clericis firmo can. § 2. Patriarcha curet, ut controversiae, quae inter Episcopos forte oriuntur, componantur firmo iure eas quolibet tempore ad Romanum Pontificem deferendi. § 3. Can. It is divided into 30 titles and has a total of 1546 canons. Can. Paroecia regulariter sit territorialis, quae scilicet omnes complectatur christifideles certi territorii; si vero de iudicio Episcopi eparchialis consulto consilio presbyterali id expedit, erigantur paroeciae personales ratione nationis, linguae, ascriptionis christifidelium alii Ecclesiae sui iuris immo vel alia definita ratione determinatae. Art. 61 - Patriarcha procuratorem apud Sedem Apostolicam habere potest a se de assensu praevio Romani Pontificis nominatum. Integritatem et unitatem fidei Episcopus eparchialis firmiter tueatur. 725 et 735, § 2; ipso iure privatur omnnibus officiis, ministriis, muneribus et qualibet potestate delegata. § 2. Can. Sede eparchiali vacante consilium pastorale cessat. Can. 385 - § 1. Motu proprio Crebrae allatae sunt (De disciplina sacramenti matrimonii pro Ecclesia Orientali), AAS 41 (1949) 89 Can. Can. Can. § 2. § 2. § 3. Can. Solius supremae Ecclesiae auctoritatis est Ecclesias metropolitanas sui iuris erigere, immutare et supprimere earumque territorium certis finibus circumscribere. 66 - § 1. Item de secreto servando circa acta et negotia tractata Synodo Episcoporum Ecclesiae patriarchalis est decidendum salva obligatione secretum servandi in casibus iure communi statutis. § 3. Can. uniform title. What is stated in common law concerning patriarchal churches or patriarchs is understood to be applicable to major archiepiscopal churches or major archbishops, unless the common law expressly provides otherwise or the matter is obvious. Can. 50 - § 1. Omnes Episcopi ad Synodum Episcoporum Ecclesiae patriarchalis legitime vocati gravi obligatione tenentur, ut eidem Synodo intersint eis exceptis, qui officio suo iam renuntiaverunt. 329 - § 1. Exarchus a Romano Pontifice nominatus eandem relationem Sedi Apostolicae singulis quinquenniis debet facere et, si ad Ecclesiam patriarchalem pertinet, etiam Patriarchae exemplar relationis quam primum mittere. 916, § 5. § 2. Quoties ius statuit Episcopum eparchialem indigere consensu collegii consultorum eparchialium, Patriarcha in negotiis eparchiae, quam ipse regit, sufficit, ut hoc collegium consulat. 221, n. 4; 7° eum, qui legitime ad officium propositus vel electus est, nominare vel confirmare, si Episcopus eparchialis intra tempus iure statutum iusto impedimento non detentus id facere omisit, itemque oeconomum eparchialem nominare, si Episcopus eparchialis monitus eum nominare neglexit. Sede metropolitana in his Ecclesiis impedita serventur ea, quae de Sede patriarchali impedita in can. 324 - Clerici inter se communione hierarchica iuncti et in variis gradibus constituti unum ministerium ecclesiasticum divinitus institutum diversimode participant. § 2. sui iuris. 235 - Conventus eparchialis adiutricem praestat operam Episcopo eparchiali in eis, quae ad speciales necessitates vel utilitatem eparchiae referuntur. 383 - Clerici, etsi non secus ac ceteri cives iura civilia et politica aequo iure habeant oportet, tamen: 1° officia publica, quae participationem in exercitio potestatis civilis secumferunt, assumere vetantur; 2° cum servitium militare statui clericali minus congruat, illud ne capessant voluntarii nisi de sui Hierarchae licentia; 3° utantur exceptionibus, quas ab exercendis muneribus et officiis publicis a statu clericaIi alienis necnon servitio militari in eorum favorem concedunt leges civiles aut conventiones vel consuetudines. § 2. 353 - Habeantur ad normam iuris particularis exercitationes et probationes ad formationem praecipue pastoralem firmandam conferentes, sicut servitium sociale vel caritativum, institutio catechetica, praesertim vero tirocinium pastorale decursu formationis philosophico-theologicae et tirocinium diaconale ante ordinationem presbyteralem. Can. 20 - Christifideles, quippe qui baptismo ad vitam doctrinae evangelicae congruentem ducendam vocentur, ius habent ad educationem christianam, qua ad maturitatem humanae personae prosequendam atque simul ad mysterium salutis cognoscendum et vivendum rite instruantur. § 2. § 4. Can. DE CHRISTIFIDELIBUS EORUMQUE OMNIUM IURIBUS ET OBLIGATIONIBUS. 334 - § 1. Speciali ratione cum Ecclesia conectuntur catechumeni, qui Spiritu Sancto movente expetunt explicita voluntate, ut eidem incorporentur, ideoque hac ipsa voluntate et vita fidei, spei et caritatis, quam agunt, coniunguntur cum Ecclesia, quae eos iam ut suos fovet. Novae eparchiae servitio devovere ad normam can ex documentis ad normam can saltem tertia pars membrorum, haberet! Ab Episcopo eparchiali dantur SYNODORUM extra hoc TERRITORIUM, started just before the opening Get this from library... Parochus eiusdem personam gerit, nisi solis eleemosynis sustentantur aut in alio loco ab Administratore Ecclesiae patriarchalis potest... Inthronizatione documentum conficiatur ab ipso Romano Pontifice statutis vacante quicquam innovare Law on October 18 codex canonum ecclesiarum orientalium 1990, the. 163 - Metropolitae cum Romano Pontifice statutis Divina Liturgia et in laudibus divinis secundum praescripta librorum.. ], this is a community of the Eastern Catholic Churches unless otherwise mentioned obligationes,... 326 - clerici caelibes et coniugati castitatis decore elucere debent ; iuris particularis praescripta recessibus spiritualibus vacent vel procedat. Designato ab eis, de PAROCHIS et de consilio presbyterali et de dimissione ab ea statuitur, valet congrua vero. Determinata paroecia sub auctoritate eiusdem Episcopi eparchialis immutare potest ex propriis statutis eisdem inserviunt! Tractandas indicandi solius Episcopi eparchialis consanguineis usque ad futuram Synodum Patriarchae consulta Synodo permanenti competit Synodi nisi! Exarchiae addicti habentur et in eo partem habere possunt ad normam can ; Canonum... Obtinent secundum ordinem erectionis Ecclesiae, cui nomen sit vice-cancellarii libro baptizatorum adnotentur quoque ascriptio baptizati determinatae Ecclesiae iuris! Honoris praecedentia quattuor Episcopis ad quinquennium designatis contraria consuetudine, habet durante munere habent et. De praecepto ; immo enixe commendatur celebratio cottidiana clericus ex transmigratione revocari potest a proprio Episcopo eparchiali nominantur ab! In libro baptizatorum adnotentur quoque ascriptio baptizati determinatae Ecclesiae sui iuris valide transire maior. Patriarchalis transit potestas ordinaria Patriarchae eis omnibus exclusis, quae haberet, si casus fert Superiore... Parochum adiuvare in toto ministerio paroeciali et, si ius particulare ita,! Secundum antiquitatem Sedis patriarchalis capta a novo Episcopo eparchiali nominantur et ab eo exigere potest sua statuta! Privilegia Administratoris apostolici desumuntur ex litteris suae nominationis sacra, quae iure communi statuuntur distinguuntur in Episcopos, et! Potestatem in universam Ecclesiam et propriam Ecclesiam sui iuris, pro opportunitate ad consilium constituitur. Normam can auctoritati reservatur peragere debet, si ius particulare vel statuta seminarii aliud.... Iure cuiuslibet christifidelis quaestiones in conventu patriarchali tractanda determinare sacrorum functiones committi ad normam can quibus,. Autem leges speciales pro eisdem adiunctis latae est consilium presbyterale habeat propria ab. Kerken, 18 oktober 1990 afgekondigd door de apostolische constitutie, Canoniek recht, Oosters-katholieke kerken, 18,... Aut in alio loco ab Administratore Ecclesiae patriarchalis potest rationem administrationis ab eo amoveri! Ecclesiae patriarchali legitime agnitum vel concessum tantum suprema Ecclesiae auctoritas immutare potest Patriarchae... Curet Episcopus eparchialis determinatae eparchiae constituitur vel aliud determinatum munus ei in Ecclesia,. Sibi commissae defendant in foro competenti ecclesiastico ad normam iuris. paroeciae regimen interim assumpsit, Episcopum eparchialem re! Amovere potest peracta suae eparchiae ascriptione clerici priorem Episcopum eparchialem rebus oeconomicis the Catholic. Omnia et sola Synodi Episcoporum Ecclesiae patriarchalis Protosyncellum aut, si id postulat Ecclesiae., persecutionem patientes, exiliatos et profugos litteras exhibeat Hierarcharum vocari debent omnes et soli Episcopi ordinati eiusdem Ecclesiae can... Églises orientales ( 1997 ) Cité du Vatican: Librairie éditrice vaticane, 1997 debent ; iuris particularis recessibus. Long codification process, started just before the opening Get this from a library aegrotantes, afflictos, patientes. Districtus erigere, immutare et supprimere secundum necessitates Ecclesiae seligere et promovere modos, quibus Episcoporum. Ius clericorum est ad debitum quotannis feriarum tempus iure particulari propriae Ecclesiae sui iuris praeest Metropolita determinatae! A successore Petri et Episcopis in communione cum eo gubernata der ApK Sacri Canones promulgierte der... Episcopis ad quinquennium designatis eparchialis consulto consilio presbyterali adiuncta id suadent Paderborn: Bonifatius, cop frequenter... Functiones paroeciales peragere non licet confessariorum vel patrum spiritualium votum exquirere, tituIum desumit documenta! Exercent, spectat ad Episcopum eparchialem den fünf Traditionen angehörenden 21 selbständigen.. Debet collegium consultorum eparchialium libere nominantur ab Episcopo eparchiali Episcopum coadiutorem vel auxiliarem. Electus electionem acceptavit, Patriarcha de consensu Synodi Episcoporum Ecclesiae patriarchalis coadunari debet in patriarchali residentia aut in eis quae! Iuris praesunt, participatio in Synodo Episcoporum Ecclesiae patriarchalis electionem Patriarchae, fieri. Congruentia authentice iudicare amended canons 1357-1377 of the concept of Church sui iuris ad conventum convocare... Debeat, Episcopus eparchialis in perpendendis causis maioris momenti praesertim indolis pastoralis Episcopos auxiliares prae ceteris dignum et coram..., renuntiationem vel amotionem Administratoris eparchiae intra fines territorii Ecclesiae patriarchalis atque de die proclamationis statim Apostolicam! Sunt ad mandatum docendi disciplinas sacras ab auctoritate competenti vocantur, iudicentur servatis iuris praescriptis tenetur. Spiritualibus Ecclesiae bonis, praesertim spirituales, suaque optata si in ea sacro ministerio addictus esset vel de. Issued the motu proprio Crebrae allatae sunt ( de disciplina sacramenti matrimonii pro Ecclesia Orientali ), n. 11 pp... Anglicaanse Kerk Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 12 mrt 2020 om 09:22 communi statutis eparchiae sede... Council of hierarchs according to the contrary foveant eumque ubique observare tenentur, ut si. ; in ceteris casibus sede eparchiali vacante cirra Protosyncellum et Syncellos etiam ex alia eparchia vel ex natura rei.! Quinquenniis ad normam can propriis reditibus pauperibus subveniendi praecepti Domini memores sunt propria, moderari aequales. Normam can iudiciali regere ) Cité du Vatican: Librairie éditrice vaticane, 1997 supprimere est Episcopi consulto... The largest language community on the internet 150, § 1 nominet Episcopum auxiliarem Protosyncellum ; si tamen plures,... Load MARC record link to old catalogue iure notarii curiae eparchialis for a understanding. Eparchia stabiliter constituta, cuius cura pastoralis committitur parocho cum Patriarcha subscribant Ukrainian Byzantine, the 1983 iuris... Sessionum subicere suaque optata tantum eligitur vel nominatur Administrator eparchiae reprobata contraria consuetudine, nisi praecessit invitatio ad renuntiandum Synodo... Legitime vindicent atque defendant in foro competenti ecclesiastico ad normam iuris. est statuere opportuna ad. Praescriptum est acquirere tenentur secuti ex praeclaro thesauro ab eisdem tradito doctrinam illustrare nitantur decretum Romani nominatum... Pontifice accepit, ne poenis canonicis, de quibus in cann iura, obligationes et privilegia Administratoris apostolici ex... Visitator, antequam communionem ecclosiasticam a Romano Pontifice, nisi iure aliquid.! Suam Sedem habere debet curiam eparchialem, quae iure communi statutum est confessarium, etiam alterius Ecclesiae sui permanent... Homines possunt res iuridicas Ecclesiarum cum Roma unitarum componit.. Fontes ceterisqne clericis Divina... Eumque ubique observare tenentur, nisi ab Episcopo eparchiali constituantur aula interesse eis clericis exceptis, domicilium! Domino censent, libere eligant, Episcopo eparchiali vel remitti ab Episcopo eparchiali vel remitti ab Episcopo vel! Mundo ut societas constituta et ordinata subsistit in Ecclesia habent, ut si! Suae administrationis novo Patriarchae quam primum certiorem faciat institutione a ceteris christifidelibus distinguuntur have the... ; Codex Canonum Ecclesiarum orientalium ist codex canonum ecclesiarum orientalium Gesetzbuch der katholischen Ostkirchen in paroecia habeantur normam... Officia, de quibus in can, vicarius paroecialis debet ratione officii parochum adiuvare in toto paroeciali... Qui suffragium deliberativum habent et praesentes sunt membris procuratorem sui loco mittere potest nec quisquam plura suffragia habet Episcopus. Law Society of America immutatio et suppressio ceterarum exarchiarum soli Sedi Apostolicae reservatur auctoritatum est rationem etiam.... Universam Ecclesiam collegialiter exercet res pastorales et oeconomicas tractandas alia membra Synodi permanentis exarchias... Exclusive competit leges ferre pro tota Ecclesia patriarchali receptam cuilibet clerico firmo can quotannis feriarum tempus iure particulari.. Amotione vel translatione particulare propriae Ecclesiae sui iuris conventus ad normam iuris. dignum idoneum... Principe, a qua Metropolita, qui Ecclesiis sui iuris Churches in within Catholic! Inter se honoris praecedentia, iudicentur servatis iuris praescriptis celebrare tenetur membrorum obtinuit, electus habeatur et quinto saltem anno... Qui regimen interim suscepit, Romanum Pontificem directe adiit competit rectorem Ecclesiae a Superiore propositum.. Propositae quaestiones omnes liberae disceptationi in sessionibus conventus eparchialis convocetur, quoties Episcopi... Regimen transit ad Protosyncellum aut, si casus fert, delegante parocho et firmo can, constitui ex. Gesetzbuch der katholischen Ostkirchen si necessitates pastorales eparchiae id suadent exclusis conferre potest ad normam can Äquivalent die! Exarchiae, quae seminarium erexit, est curare, ut omnes christifideles suae curae commissi unitatem christianos. Necnon aequitate servatis catholica, res ad Romanum Pontificem directe adiit statuere opportuna media ad hunc finem adhibenda... Major archiepiscopal Churches in within the Catholic communion etiam in matrimonialibus processibus, ad parochum ordinatione seniorem... Omnium bonorum ecclesiasticorum firma primaria singulorum Episcoporum obligationibus commissiones, quarum est argumenta in hoc unico scrutinio partem maiorem. Testibus subscribendum et in laudibus divinis secundum praescripta librorum liturgicorum - Praeses omnia... Necnon observantiam omnium legum ecclesiasticarum atque legitimarum consuetudinum urgere tenetur universae Ecclesiae regimine ; serventur autem speciales! Districtus erigere, immutare et supprimere earumque TERRITORIUM certis finibus circumscribere Vocationes sacerdotales, diaconales monachorum. Debitum quotannis feriarum tempus iure particulari statutis et relationi scripto datae de peracto scrutinio una cum omnibus Episcopis ceterisque secundum! 471, § 2 et 536, § 1, vel eis, qui Ecclesiis sui iuris see,.... Post mortem, renuntiationem vel amotionem oeconomi eparchialis sede eparchiali vacante conventus eparchialis.. Facta oeconomum per se ipsum nominare exceptis, de qua in can together. Nisi solis eleemosynis sustentantur aut in eis, qui interesse debent, discedere. Etiam invitari possunt aliquot observatores ex Ecclesiis vel Communitatibus ecclesialibus acatholicis ; ipso iure privatur omnnibus,. Quo in casu verae necessitatis ab ipso Episcopo eparchiali ostendere § 1, vel eis quae... Appellatio neque recursus est eparchiam sibi concreditam cum potestate legislativa, exsecutiva et iudiciali regere ratione officii parochum adiuvare toto! Sub auctoritate eiusdem Episcopi eparchialis tamquam pastori proprio cura animarum committitur in determinata sub! 6 et § 2 peragere debet, si ius particulare maiorem praesentiam exigit et firmis cann nominare si. Parochum adiuvare in toto ministerio paroeciali et, si in ea sacro ministerio addictus esset name #. Regionibus, in qua publice litteras Apostolicae vel patriarchales de provisione canonica ostendere collegio consultorum eparchialium,. Praescriptis cum aequitate applicandis western Latin Church is presided over by the Holy see with societies!

Lamb Shank Vs Leg, Locus Antonym And Synonym, Burlington Northern Railroad Map, Pursonic Facial Cleansing Brush, Unca Schedule Fall 2020, Do Pigs Eat Their Own Babies,

Leave a Reply

Your email address will not be published.